(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 282 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/3/2017. 
Ngày 02/03: Có 5/282 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 02/03: Có 5/282 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 277 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bách Khải (tỉnh Hải Dương), Công ty TNHH Thủy Út (tỉnh Quảng Bình), Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) giai đoạn 2011 - 2020 đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/3/2017; Nhà máy X56 thuộc Cục Kỹ thuật - Quân chủng Hải quân (TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/3/2017 đến 8 giờ ngày 21/3/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bách Khải (tỉnh Hải Dương) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu và hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công an tỉnh Đồng Tháp đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu và nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Về hình thức bảo đảm dự thầu, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.