(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 426 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/12/2016. 
Ngày 01/12: Có 9/426 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 01/12: Có 9/426 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 417 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/12/2016 đến 8 giờ ngày 09/12/2016; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/12/2016; Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/12/2016 đến 8 giờ ngày 12/12/2016; UBND xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/12/2016 đến 9 giờ ngày 14/12/2016, trong khi đóng thầu ngày 08/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/12/2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) và Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/12/2016 đến ngày 16/12/2016 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu phi tư vấn quy mô nhỏ, Bệnh viện Tâm thần Long An nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, nhưng nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.