(BĐT) - Ngày 17/7, Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Hà sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2019 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 10%. Với 5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi tương ứng 5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Trước đó, cuối năm 2019, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt thực hiện là 20% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dùng danh sách cổ đông chốt trên để thực hiện trả cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 50:15, tức người sở hữu 50 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019.

Về kế hoạch năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,9% và 18,3% so với kết quả thực hiện năm 2019. Công ty tiếp tục duy trì chia cổ tức 20% bằng tiền mặt trong 3 năm đầu sau niêm yết.