(BĐT) - Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 24/3/2021 tại Bình Dương.

Theo đó, Công ty trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với khối lượng nước tiêu thu đạt 68,9 triệu m3, doanh thu nước là 453,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 265 tỷ đồng, lần lượt tăng 12%, 17,5% và 53,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Xét về kế hoạch đầu tư, tại Nhà máy nước Bàu Bàng, doanh nghiệp thực hiện đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy với tổng giá trị ước tính là 62,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cho biết cổ tức năm 2020 dự kiến là 12%, doanh nghiệp sẽ chi trả vào ngày 26/4/2021.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 385,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và giảm 15,2% so với năm 2019.