(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4 tại Đồng Nai.

Theo đó, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với tổng doanh thu là 584,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 176,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,5% và giảm 5,2% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm là 817 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/mệnh giá. Trong năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục dự kiến cổ tức tỷ lệ 10%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 31,5% và 38,7% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 43% lên 4.417,7 tỷ đồng.