(BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng và cổ tức là 25%. Như vậy, ước tính lợi nhuận sẽ giảm 5,5% so với thực hiện trong năm 2020.
Năm 2021, NTL đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 5,5%

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 652,9 tỷ đồng, giảm 21,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 371,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 26,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 92,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 11,6% so với đầu năm lên 1.812,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.160,6 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 288,3 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 262,9 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản.