(BĐT) - Công ty CP Dệt may 29/3 (mã chứng khoán: HCB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự kiến phiên họp được tổ chức vào ngày 29/3.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 810 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,88% và 24,79% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%.

Để đạt được những chỉ tiêu này, một trong các giải pháp quan trọng là Công ty tiếp tục duy trì các đơn hàng truyền thống và tìm kiếm, lựa chọn khách hàng mới để sản xuất, nâng cao giá trị thương mại và hiệu quả đầu tư nhất là đối với dòng sản phẩm veston khi các Hiệp định thương mại Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa có hiệu lực.

Về tài chính, tiếp tục khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất và cân đối tốt dòng tiền để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh.