(BĐT) - Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 157,9 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện trong năm 2020, lợi nhuận dự kiến tăng 7,7%. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.191,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 146,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,5% và 10,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 14,6% so với đầu năm lên 2.094,6 tỷ đồng.