(BĐT) - Công ty CP Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 17/4.

Theo đó, Công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 12,8% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 180 tỷ đồng, giảm 8,5%. Kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu, trong khi năm 2019 là 15%.

Lý giải về việc xây dựng mức lợi nhuận giảm 8,5%, HĐQT Công ty cho biết do tổng quan bối cảnh năm 2021 vẫn còn khá nhiều khó khăn, thách thức về dịch bệnh, chính sách, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt… Ngoài ra, việc chậm 1 năm đưa Dự án Nhà máy thuốc điều trị ung thư vào hoạt động theo kế hoạch (dự kiến quý III/2021) dẫn tới áp lực tài chính về khoản vay đầu tư.

Mặt khác, dự kiến năm 2021 sẽ chi ra một khoản đầu tư khá lớn để xây dựng, đổi mới hệ thống phân phối…

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.329,8 tỷ đồng, tăng 0,6% so với năm 2019 và hoàn thành 95% kế hoạch năm (1.400 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 193 tỷ đổng, tăng gần 11% và vượt 2% kế hoạch năm (190 tỷ đồng).