(BĐT) - Công ty CP GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 681,9 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 55,7 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.825,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,9% và tăng 3.649,3% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 2.909 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 99 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 253,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,1% lên 4.188,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.281,9 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 937 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 206,7 tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng tài sản.