(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex, UPCoM: BCM) phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng, được chia thành nhiều đợt phát hành.

Ngày 26/6 tới, Tổng công ty sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại Bình Dương. Tại Đại hội, Tổng công ty sẽ trình kế hoạch tổng doanh thu 3.330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 623,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 45% và 63% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, mức cổ tức dự kiến cho năm 2019 là 4%, tương đương với số tiền dự chi 414 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2020, Tổng công ty có vay nợ trái phiếu dài hạn 2.140 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính ngắn và dài hạn là 14.387 tỷ đồng, tương đương với 33% tổng nguồn vốn.