(BĐT) - Đó là con số vừa được Bộ Tài chính công bố tại cuộc họp báo sáng ngày 28/3 về kết quả cơ cấu lại, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2018, giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa DNNN.
Tổng số tiền được duyệt chi cho đầu tư từ nguồn cổ phần hóa là 255 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Tổng số tiền được duyệt chi cho đầu tư từ nguồn cổ phần hóa là 255 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, về cơ bản, tiền thu được từ CPH sẽ dành khoảng gần 80% để chuyển sang cân đối ngân sách nhà nước và dùng cho chi đầu tư.

Tổng số tiền thu từ CPH chuyển sang cân đối ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt là 250 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, tổng số tiền thu được từ CPH đã chuyển sang chi đầu tư là khoảng 155 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, số tiền đã bố trí được là 50 nghìn tỷ đồng. Số còn lại là 45 nghìn tỷ đồng sẽ tiếp tục được bổ sung trong những năm tiếp theo.

Theo ông Tiến, để hoàn thành được việc này, tiến độ CPH phải đẩy nhanh và quyết liệt thực hiện trong năm nay và năm sau.

Bộ Tài chính đã đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ này. Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 60/NQ-QH14 của Quốc hội, tạo sự nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị để nâng cao hơn nữa nhận thức và có hành động quyết liệt, cụ thể trong thực hiện.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý.

Giải pháp được nhấn mạnh là, thủ trưởng, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện đúng tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg; thực hiện việc CPH, thoái vốn theo đúng kế hoạch tại Văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các DNNN thuộc diện CPH cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.