Công ty thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC – một thành viên của The PAN Group) báo cáo doanh thu năm 2019 đạt 3.710 tỷ đồng, giảm gần 3%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá vốn giảm gần 4% giúp lãi gộp tăng 8% đạt 425 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 10,4% lên 11,4%. Trong hoạt động tài chính, doanh thu tăng 64% lên 18 tỷ đồng, chi phí giảm 37% xuống 21 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 16% và giảm 10%.

Do vậy, lãi trước thuế của công ty đạt 236 tỷ đồng, tăng 22%; lãi sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 28%. Công ty đã vượt 31% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Năm 2019: Sao Ta lãi sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 28% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Theo NDH