(BĐT) - Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2018, biên chế sự nghiệp của Thành phố là 127.933, giảm 7.190 biên chế, tương đương mức giảm 5,3% so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội là 2.545 đơn vị, giảm 30 đơn vị so với năm 2017. Trong đó, có 119 đơn vị tự chủ tài chính và 2.413 đơn vị chưa tự chủ tài chính.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021.

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2021, Hà Nội đặt mục tiêu 257 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên.

Sở Tài chính Hà Nội đã có Tờ trình số 8761/TTr-STC ngày 19/12/2018 trình UBND Thành phố, theo đó, đến năm 2021, Thành phố sẽ có 319 đơn vị tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên, cao hơn chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 19 là 62 đơn vị.