Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đang tìm kiếm nhà cung cấp đủ năng lực cho các hoạt động sau:

ITB-VNM-2021-001: Mời thầu (ITB) cung cấp và phân phối 3.000 gói hàng thiết yếu khẩn cấp cho lao động nữ nhập cư trong nước và quốc tế do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Thái Bình và Nghệ An ở Việt Nam.

Hạn nộp: 08/12/2021 lúc 23:59 (giờ Hà Nội).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://vietnam.un.org/en/160186-invitation-bid-itb-provision-and-distribution-3000-emergency-essential-packages

Vui lòng gửi (các) đề xuất giá thầu của bạn bằng tiếng Anh cho UN Women trước khi đóng thầu thông qua hệ thống mua sắm điện tử của chúng tôi: https://ungm.in-tend.co.uk/unwomen/aspx/Home. Bạn sẽ phải đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu trước khi đăng nhập vào hệ thống để đọc thêm về hồ sơ dự thầu theo số tham chiếu: ITB / VNM30 / 2021/04360 và gửi đề xuất của mình. Nếu bạn cần hỗ trợ về đăng ký, vui lòng liên hệ với chị Huyền Nguyễn qua huyen.nguyen@unwomen.org

Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký hệ thống mua sắm điện tử của UN Women trong tệp đính kèm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến (các) đề xuất của mình, vui lòng liên hệ với procurement.vietnam@unwomen.org.

-------

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) Office in Viet Nam is looking for a qualified supplier for the following activities:

ITB-VNM-2021-001: Invitation to Bid (ITB) for [Provision and Distribution of 3,000 emergency essential packages to international and domestic women migrant workers effected by COVID-19 in Ho Chi Minh city, Thai Binh and Nghe An provinces in Viet Nam.

Deadline for submission: 08/12/2021 at 23:59 (Hanoi time).

For the detailed information, please go to this link: https://vietnam.un.org/en/160186-invitation-bid-itb-provision-and-distribution-3000-emergency-essential-packages

Please submit your bid proposal (s) in English to UN Women before the bid closing through our e-procurement system: https://ungm.in-tend.co.uk/unwomen/aspx/Home . You will be required to register with Username and Password before logging in the system to read more about the Bidding under reference number: ITB/VNM30/2021/04360 and to submit your proposal. If you need support on the registration, please kindly contact Ms. Huyen Nguyen at huyen.nguyen@unwomen.org

Please refer to the instruction for registration to UN Women E-Procurement system in the attached file.

Should you have any questions regarding your proposal(s), please contact procurement.vietnam@unwomen.org.