(BĐT) -  Ngày 29/6 tới, Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán: MIG) sẽ chốt quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2020.

Theo đó, Tổng công ty dự kiến phát hành 13 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1, tức người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIG tính đến cuối năm 2020 còn 195,35 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, MIG đã thông qua kế hoạch 2021 tăng trưởng doanh thu 35 - 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 40%, cổ tức dự kiến 8 - 10%.

Trong đó, 3 tháng đầu năm, MIC ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 14,4% - tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với tốc độ tăng bình quân chỉ 6% của thị trường giai đoạn này. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 47 tỷ đồng, tăng 27,59% so với cùng kỳ.