(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ra thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép (vụ việc ER01.SG04 và AC01.SG04).

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 (vụ việc ER01.SG04) (Quyết định 918).

Cùng với đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 (vụ việc AC01.SG04) (Quyết định 920).

Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đã có Thông báo số 18/TB-PVTM ngày 6/9/2021 về việc tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 7 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại cho năm 2021 và 2022, cụ thể:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số QĐ

ợng cấp miễn trừ (tấn)

Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04

1

Công ty TNHH CN Chia Chen (2021)

2678/QĐ-BCT

129

2

Công ty TNHH SX que hàn Đại Tây Dương (2022)

2679/QĐ-BCT

1.218

Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04

3

Công ty CP thép chính xác Sunway (2022)

2675/QĐ-BCT

575

4

Công ty CP thép chính xác Sunway (bổ sung năm 2021)

2674/QĐ-BCT

147

5

Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (2022)

2670/QĐ-BCT

1.085

6

Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam (2022)

2677/QĐ-BCT

11.310

7

Công ty TNHH CN Chia Chen (2021)

2676/QĐ-BCT

119