(BĐT) - Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH – sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 843,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,3% và 28,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.813,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,3% và 48,5% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 283,3 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 113,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 2,4% so với đầu năm lên 2.627,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 890,3 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 615 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 554,6 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 395,7 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản.