(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 23/5 tại An Giang.

Theo đó, trong năm 2021, Ban lãnh đạo doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch truyền thống với doanh thu 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 8,5% so với thực hiện năm 2020.

Ngoài ra, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp có một tờ trình đáng chú ý là phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP). Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2024 dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Được biết, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, sau 1 năm được chuyển nhượng 40% cổ phiếu, năm thứ 2 là 30% và 30% còn lại là năm thứ 3.

Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 10%, nếu thấp hơn sẽ không phát hành ESOP trong năm.