(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo hình thức hội nghị trực tuyến để đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với 98 cổ đông đại diện 82.3% cổ phần của Công ty, Đại hội được tổ chức tại 2 điểm cầu An Giang và TP.HCM. 
Ông Huỳnh Văn Thòn chuyển giao nhiệm vụ điều hành cho ông Nguyễn Duy Thuận

Ông Huỳnh Văn Thòn chuyển giao nhiệm vụ điều hành cho ông Nguyễn Duy Thuận

Đại hội đã nghe tổng kết các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019, thông qua chiến lược phát triển của tập đoàn tiến sâu vào lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, các mục tiêu, kế hoạch và ngân sách năm 2020 cùng với các thay đổi về mặt nhân sự.

Theo báo cáo kết quả hoạt động, từ quý IV/2019, chất lượng quản trị tài chính của Công ty được cải thiện rõ rất, trong đó, dòng tiền dương 1.363 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh so với âm 595 tỷ năm 2018. Các khoản phải thu khách hàng giảm 378 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm tương ứng 15% và 7%, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm tương ứng hơn 1.000 tỷ đồng và 150 tỷ đồng so với đầu năm.

Đại hội đã thông qua các nội dung như gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán, trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhằm tăng cường sức mạnh nội tại trong các hoạt động cốt lõi của Công ty… Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Trong bối cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19, Công ty vẫn giữ vững hoạt động kinh doanh, không giảm lương và không cắt giảm nhân viên; đồng thời, nỗ lực chuyển đổi các hoạt động cốt lõi để từng bước tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, mang lại lợi ích và nâng cao vị thế của người nông dân...

Công ty cho biết tham vọng trở thành tập đoàn tỷ đô năm 2024 và trong năm 2020 sẽ đạt doanh thu thuần 7.352 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng - tăng 7,45% chỉ trong 3 quý còn lại của 2020 so với kết quả của cả năm 2019.

Về mặt quản trị và điều hành, Đại hội đã thông qua một số thay đổi về nhân sự. Theo đó, ông Huỳnh Văn Thòn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và tiếp tục là người lãnh đạo cao nhất của Lộc Trời. Ông Nguyễn Duy Thuận tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc điều hành theo mục tiêu và định hướng được HĐQT phê duyệt.

Tham gia HĐQT nhiệm kỳ này có 2 hai thành viên mới là: bà Nguyễn Thị Ấm, Giám đốc Đối ngoại -Truyền thông và Tiến sĩ Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức.