(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ đóng quyền truy cập và gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8 giờ ngày 13/5/2021 để kịp thời triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.
Lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Ảnh nguồn Internet

Lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Ảnh nguồn Internet

Ngày 11/5/2021, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT có Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương về Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Công điện, thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 20/5/2021. Bộ KH&ĐT đã nhiều lần có văn bản (ngày 22/4/2021, ngày 28/4/2021 và ngày 7/5/2021) đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi Báo cáo đúng quy định. Tuy nhiên, đến 8 giờ ngày 11/5/2021, Bộ KH&ĐT mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của 27/52 bộ, cơ quan trung ương và 48/63 địa phương, tăng 10 bộ, cơ quan trung ương và tăng 10 địa phương so với thời điểm 11 giờ ngày 7/5/2021.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 419/TTg-KTTH. Các đơn vị gửi Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13/5/2021. Lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của quốc gia.