Ngày 9/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/5/2019 do Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau: