Ngày 9/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án đầu tư huyện Sơn Tịnh ủy quyền vào ngày 9/10/2018 như sau: