Ngày 8/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Bình, tỉnh bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 8/7/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình ủy quyền như sau: