Ngày 8/7/2019, đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2019 do Ban quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau: