Ngày 8/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2019 do Hội đồng Phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá QSD đất huyện Chư Sê ủy quyền như sau: