Ngày 8/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2019 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau: