Ngày 7/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 14.553,2 m2 đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2019 do UBND huyện Hạ Hòa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hạ Hòa. Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103883161.

  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14.553,2 m2 đất ở được chia thành 93 ô tại các xã: Chuế Lưu, Gia Điền, Hậu Bổng, Liên Phương, Y Sơn, Yên Kỳ, Xuân Áng, Lang Sơn, huyện Hạ Hòa. Cụ thể như sau:

STT

Vị trí khu đấu giá đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/h.sơ)

Thành tiền (đồng/ô đất)

I

Xã Chuế Lưu
Khu vực khu 4

1

Ô số 01

126,6

900.000

50.000

20.000.000

100.000

113.940.000

2

Ô số 02

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

3

Ô số 03

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

4

Ô số 04

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

5

Ô số 05

223,1

900.000

50.000

20.000.000

100.000

200.790.000

6

Ô số 06

136,8

900.000

50.000

20.000.000

100.000

123.120.000

7

Ô số07

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

8

Ô số 08

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

9

Ô số 09

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

10

Ô số 10

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

11

Ô số 11

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

12

Ô số 12

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

STT

Vị trí khu đấu giá đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

Tiền hồsơ (đồng/h.sơ)

Thành tiền (đồng/ô đất)

13

Ô số 13

140,0

900.000

50.000

20.000.000

100.000

126.000.000

14

Ô số 14

263,7

900.000

50.000

20.000.000

100.000

237.330.000

15

Ô số 15

186,8

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

261.520.000

16

Ô số 16

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

17

Ô số 17

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

18

Ô số 18

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

19

Ô số 19

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

20

Ô số 20

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

21

Ô số 21

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

22

Ô số 22

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

23

Ô số 23

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

24

Ô số 24

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

25

Ô số 25

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

26

Ô số 26

140,0

1.400.000

100.000

20.000.000

100.000

196.000.000

II

Xã Gia Điền
Khu vực khu 6

27

Ôsố 01

167,5

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

184.250.000

28

Ô số 02

154,7

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

170.170.000

29

Ô số 03

172,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

189.200.000

30

Ô số 04

180,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

198.000.000

31

Ô số 05

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

32

Ô số 06

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

33

Ô số 07

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

34

Ô số 08

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

35

Ô số 09

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

STT

Vị trí khu đấu giá đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Thành tiền(đồng/ô đất)

36

Ô số 10

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

37

Ô số 11

128,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.800.000

38

Ô số 12

141,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

155.100.000

III

Xã Hậu Bổng
Khu vực khu 6

39

Ô số 01

131,1

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

157.320.000

40

Ô số 02

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

41

Ô số 03

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

42

Ô số 04

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

43

Ô số 05

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

44

Ô số 06

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

45

Ô số 07

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

46

Ô số 08

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

47

Ô số 09

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

48

Ô số 10

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

49

Ô số 11

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

50

Ô số 12

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

51

Ô số 13

120,0

1.200.000

100.000

20.000.000

100.000

144.000.000

IV

Xã Liên Phương
Khu vực khu 3

52

Ô số 01

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

53

Ô số 02

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

54

Ô số 03

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

55

Ô số 04

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

56

Ô số 05

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

STT

Vị trí khu đấu giáđất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Thành tiền (đồng/ô đất)

57

Ô số 06

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

58

Ô số 07

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

59

Ô số 08

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

60

Ô số 09

175,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

192.500.000

V

Xã Y Sơn
Khu vực Đầm Láng khu 3

61

Ô số 06

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

62

Ô số 07

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

63

Ô số 08

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

64

Ô số 09

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

65

Ô số 10

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

66

Ô số 11

140,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

140.000.000

VI

Xã Yên Kỳ
Khu vực khu 3

67

Ô số 01

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

68

Ô số 02

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

69

Ô số 03

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

70

Ô số 04

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

71

Ô số 05

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

72

Ô số 06

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

73

Ô số 07

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

74

Ô số 08

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

75

Ô số 09

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

76

Ô số 10

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

77

Ô số 11

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

STT

Vị trí khu đấu giá đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Thành tiền (đồng/ô đất)

78

Ô số 12

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

79

Ô số 13

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

80

Ô số 14

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

81

Ô số 15

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

82

Ô số 16

150,0

1.100.000

100.000

20.000.000

100.000

165.000.000

VII

Xã Xuân Áng
Khu vực Tiến Mỹ khu 11

83

Ô số 01

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

84

Ô số 02

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

85

Ô số 03

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

86

Ô số 04

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

87

Ô số 05

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

88

Ô số 06

204,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

71.400.000

89

Ô số 07

220,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

77.000.000

90

Ô số 08

280,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

84.000.000

91

Ô số 09

280,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

84.000.000

92

Ô số 10

280,0

350.000

30.000

10.000.000

100.000

84.000.000

VIII

Xã Lang Sơn
Khu vực Dộc Đầu

93

Ô số 17

294,9

300.000

30.000

10.000.000

100.000

88.470.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Đất đã được UBND huyện Hạ Hòa thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 24/09/2019. Khách hàng liên hệ để xem trên thực địa ô đất hoặc sơ đồ ô đất tại: UBND các xã có đất đấu giá; Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 02/10/2019 đến 17h00 phút ngày 04/10/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số : 2704201002763 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2019 tại Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản theo quy định.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính)

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 07h30 ngày 07/10/2019 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

(Lưu ý: Người tham gia cuộc đấu giá có mặt trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá).

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng, phương thức trả giá lên.

(Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên)./.