Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Lắk ủy quyền như sau: