Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại điểm dân cư thôn Càng

Nộc, xã Hòa Phú và điểm dân cư thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa.

Tổ chức ngày 06/9/2019.

* Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6 đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

Số TT

Khu dân cư

Lô số

Diện tích m2/lô

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Phí tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Điểm dân cư thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa

08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15.

125

320.000.000

30.000.000

200.000

3.000.000

2

Điểm dân cư thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa

01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09.

125

480.000.000

50.000.000

200.000

5.000.000

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang từ ngày 03/9/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/9/2019.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa, UBND xã Hòa Phú và UBND xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa từ ngày 16/8/2019; xem tài sản từ ngày 22/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (trong giờ hành chính) tại xã Hòa Phú và xã Phúc Thịnh.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 16/8/2019 đến ngày 03/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Trực nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trực tiếp từ 8 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 03/9/2019 tại Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 06/9/2019 tại Hội trường Chi cục Thuế Chiêm Hóa.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.