Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do Văn phòng ĐKĐĐ &PTQĐ thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau: