Ngày 6/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2019 do Agibank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: