Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn)

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm (Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị, Khu Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và Giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá

Quyền thuê 04 văn phòng làm việc tại tầng 4 (03 phòng có diện tích 45m2/phòng và 01 phòng có diện tích 48m2); Căng tin tầng 5 có diện tích: 138m2; Chất lượng: cơ sở vật chất đầu tư mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01/07/2018; Thời gian thuê: 05 năm tại Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị, Khu Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm.

b. Giá khởi điểm

TT

Tài sản

Giá khởi điểm/m2

(Đồng)

Diện tích

(m2)

Doanh thu/tháng

(Đồng)

Doanh thu/năm

(Đồng)

1

Phòng N4-07

237.000

45

10.665.000

127.980.000

2

Phòng N4-08

237.000

45

10.665.000

127.980.000

3

Phòng N4-09

237.000

45

10.665.000

127.980.000

4

Phòng N4-10

237.000

48

11.376.000

136.512.000

5

Căng tin tầng 5

42.000

138

5.796.000

69.552.000

Tổng cộng

49.167.000

590.004.000

Giá khởi điểm Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4 N4-07: 127.980.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4 N4-08: 127.980.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4 N4-09: 127.980.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4 N4-10: 136.512.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm Quyền thuê Căng tin tầng 5: 69.552.000 đồng (Sáu mươi chín triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT và các khoản chi phí sử dụng điện, nước, vệ sinh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 03/12/2019 tại nơi có tài sản - Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm (Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị, Khu Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)/1 hồ sơ/01 phòng.

- Quyền thuê Căng tin tầng 5: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)/1 hồ sơ.

b. Tiền đặt trước

- Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ/01 phòng.

- Quyền thuê Căng tin tầng 5: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; thẩm định hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 03/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

   b. Thời gian thẩm định, lựa chọn hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2019 Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm chủ trì cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thực hiện. Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 04/12/2019, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm có trách nhiệm ban hành Thông báo danh sách hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia đấu giá và bàn giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn những hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá để Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

c. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát hành.

Đối tượng nộp hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng đủ các điều kiện tại Điểm d, mục 6 của Thông báo này.

Bản sao có chứng thực CMND và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của Doanh nghiệp.

d. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối với Quyền thuê Văn phòng làm việc tầng 4:

+ Là Doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Việt Nam, có đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam, người đại diện theo pháp luật có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; Có số vốn đăng ký hợp lệ, có ngành nghề kinh doanh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đang hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

+ Hạch toán tài chính độc lập (nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính tại địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh).

+ Không đang trong quá trình giải thể; Không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

+ Có cam kết nếu trúng đấu giá quyền thuê văn phòng làm việc có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản Nhà nước được cho thuê, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực làm việc của tòa nhà.

- Đối với Quyền thuê Căng tin tầng 5:

+ Cá nhân tham gia đấu giá phải là người Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; Có đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

+ Doanh nghiệp tham gia đấu giá thuộc sở hữu của người Việt Nam, có đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, có trụ sở chính tại Việt Nam; Có số vốn hợp lệ, có đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

+ Không đang trong quá trình giải thể; Không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

+ Có cam kết nếu trúng đấu giá Quyền thuê Căng tin tầng 5 có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản Nhà nước được cho thuê, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh chung, phòng cháy chữa cháy khu vực làm việc của tòa nhà; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để việc nấu nướng, chế biến thức ăn, đồ uống ảnh hưởng đến công việc của các lực lượng làm việc tại Tòa nhà.

đ. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh LạngSơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điểm c, Điểm d của Mục 6 Thông báo này.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/12/2019 tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm (Tầng 4, Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị, Khu Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 03 (ba) vòng, công khai giá khởi điểm tài sản. Thực hiện đấu giá riêng lẻ từng tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm (Tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị, Khu Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).