Ngày 6/12/2018, đấu giá 9.541 cây cao su tại TPHCM

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tận thu khoảng 9.541 cây cao su trên diện tích 25 ha lô cao su Ba Sòng thuộc sở hữu Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh.

(Lưu ý: Tài sản được giao theo diện tích hecta, không giao theo số cây).

2. Nguồn gốc tài sản:

Là tài sản của Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh được bán thanh lý theo hình thức đấu giá tài sản công khai rộng rãi.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

-Gía khởi điểm: 6.182.568.000đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng).Giá trên là giá không có thuế VAT (tài sản không thuộc diện chịu thuế VAT).

- Tiền đặt trước: 1.236.513.600 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm mười ba ngàn, sáu trăm đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

5. Thời gian đăng ký và tổ chức đấu giá:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 29/11/2018 đến 17h00 ngày 30/11/2018. Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký từ 08h00 ngày 21/11/2018 đến 17h00 ngày 03/12/2018.

Thời gian đóng tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá từ 08h00 ngày 03/12/2018 đến 16h30 ngày 05/12/2018.

Tổ chức đấu giá, mở phiếu trả giá vào lúc 08h30 ngày 06/12/2018.

6. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nộp phiếu đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM.

7. Phương thức nhận phiếu trả giá:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính (xác định ngày nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính là ngày Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam nhận được phiếu trả giá do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) tại số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá, mở phiếu trả giá: Hội trường Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp qua định tại khaorn 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

10. Liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM. Điện thoại: 08.88154369 – 08.8816436

Lưu ý:

Khách hàng tham gia hợp lệ là khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá tuân thủ hình thức quy định của Công ty, đồng thời đã nộp đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá đúng thời gian quy định. Mọi trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các quy định của Công ty đấu giá sẽ bị loại và không được tham gia đấu giá

Người mua tài sản đấu giá: Sau khi khai thác xong phải móc gốc (móc cả gốc cũ đã cắt trước đây), san hố, thu dọn rễ, dọn cành nhánh, chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bàn giao vườn cây, phải giao trả lại mặt bằng sạch cho chủ tài sản

Tai sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng, số lượng tài sản nếu mua được tài sản.