Ngày 5/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, TSGLTĐ và Nhà máy thủy điện Đắk Mek 3 tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: