Ngày 5/11/2019, đấu giá tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2019 do Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tình Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên tài sản

Số lượng (khúc,thanh cây,chiếc)

Khối lượng
(m
3)

Tỷ lệ % chất lượng
còn lại

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Ghi chú

I. Lô 1

11.071.920

1

Gỗ tròn nhóm V-VIII

22

2,624

90%

1.200.000

2.833.920

2

Gỗ xẻ

22

1,123

100%

6.000.000

6.738.000

3

Cưa xăng

01

1.500.000

1.500.000

II. Lô 2

500

7.891.200

1

 

Gỗ tròn nhóm IV-VIII

500

8,22

80%

1.200.000

7.891.200

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính)

Ngày 28 và 29/10/2019, tại Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)

Bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/11/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ:

- Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn quy định tại Thông báo đấu giá hoặc Quy chế cuộc đấu giá.

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của Trung tâm DVĐGTS);

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân - mang theo bản gốc CMND để đối chiếu với bản photo hoặc bản photo có chứng thực.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

- 01 Giấy nộp tiền (bản gốc) - trong trường hợp chuyển khoản.

Lưu ý: Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Lô 1: 11.071.920 đ (Mười một triệu không trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi đồng)

- Lô 2: 7.891.200 đ (Bảy triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước (trong giờ hành chính)

8. 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đ/hồ sơ/lô (Năm mươi nghìn đồng)

8.2. Tiền đặt trước:

- Lô 1: 2.200.000 đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng)

- Lô 2: 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

Được làm tròn số bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản.

Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày: 31/10, 01/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/11/2019, như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Số TK 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

9.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

9.2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

9.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

9.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 9.3 của ý 9 này;

9.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

10. Hình thức đấu giá; phương thức đấu giá; bước giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đ/lần trả giá/lô (Năm trăm nghìn đồng).

Thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209 3843 668 hoặc 0209 3875 790./.