Ngày 4/10/2019, đấu giá Gạo dự trữ quốc gia loại 15% tấm tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô - Chi nhánh Khánh Hòa.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1. Tài sản đấu giá: Gạo dự trữ quốc gia loại 15% tấm, loại hạt dài, sản xuất vụ Đông Xuân tại Nam Bộ năm 2018 bảo quản bằng khí N2 tại kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận với số lượng là 286.305 kg,được chia thành 02 đơn vị tài sản, cụ thể: 

TT

Tên đơn vị tài sản bán đấu giá

Địa điểm để hàng

Số lượng (kg)

Giá khởi điểm

(đồng)

1

ĐVTS 01

Ngăn 5- C3,Chi cục DTNN Bình Thuận

136.305

1.049.548.500

2

ĐVTS 02

Ngăn 6- C3, Chi cục DTNN Bình Thuận

150.000

1.155.000.000

TỔNG CỘNG

286.305

2.204.548.500

2. Nguồn gốc tài sản: Thực hiện theo Quyết định số 490/QĐ-TCDT ngày 28/8/2019 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

3. Giá khởi điểm: 2.204.548.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm linh bốn triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Từ ngày 26/9/2019 đến ngày 27/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: tại kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 23/9/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô chi nhánh Khánh Hòa; Địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 04/10/2019 tại tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô Chi nhánh Khánh Hòa; Địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ; Tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước cho đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là 10% giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá, số tiền này không được tính lãi trong thời gian ký đặt.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình có chứng thực.

- Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp, bằng hình thức bỏ phiếu kín, công khai giá khởi điểm tài sản và thực hiện bỏ phiếu tối đa 05 (năm) vòng. Người có mức giá đấu cao nhất ở vòng đấu sau cùng là người trúng đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô chi nhánh Khánh Hòa, địa chỉ: 14A Chi Lăng, phường Phước Tân, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0949428687.