Ngày 3/9/2019, đấu giá 01 máy xét nghiệm miễn dịch tự động tại tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2019 do Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 máy xét nghiệm miễn dịch tự động, là tài sản thanh lý bán phế liệu của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá:

a) Tên tài sản: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động, có đặc điểm sau:

- Ký hiệu: VIDAS;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng 2007.

b) Tình trạng tài sản: hư hỏng, không sử dụng được, hết niên hạn sử dụng.

2. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản:

a) Nguồn gốc: là tài sản thanh lý của Bệnh viện tỉnh.

b) Tình trạng pháp lý: Quyết định số 3039/QĐ-SYT ngày 08/8/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc thanh lý tài sản của Bệnh viện tỉnh.

3. Giá khởi điểm: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); giá này chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

4. Bước giá: 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng) trở lên.

  5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ (Năm mươi ngàn đồng).

b) Tiền đặt trước: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).

Nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ ngày 28/8/2019 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 30/8/2019).

6. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 15/8/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 30/8/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 29/8/2019 trong giờ hành chính tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 15/8/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 30/8/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu (bản photocopy);

- Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

+ Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền của người đứng đầu tổ chức (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

- Chứng từ nộp thuế môn bài, thuế tháng gần nhất (bản photocopy).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải hoàn thành theo thời gian đã ấn định.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

9.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá.

c) Thời gian nộp, bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu đến hết 10 giờ 30 phút ngày 30/8/2019.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ không khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 250.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

d) Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ lớn hơn số tiền ghi bằng số, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 15/8/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 30/8/2019 (trong giờ làm việc) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/9/2019 (thứ ba).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận; số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 262/QC-TTDVĐGTS ngày 14/8/2019)