Ngày 3/6/2019, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/6/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ ủy quyền như sau: