Ngày 31/5/2019, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 13 ki ốt tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân ủy quyền như sau: