Ngày 31/10/2019, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Kho bạc nhà nước Hải Dương ủy quyền như sau: