Ngày 3/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Đắk Mek, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền vào ngày 3/10/2018 như sau: