Ngày 30/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng ủy quyền như sau: