Ngày 30/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2019 do Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau: