Ngày 29/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm: 09 thửa đất tại các lô đất MDC8, MDC9, MDC10, MDT24, MDT25 thuộc dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai; 09 thửa đất tại Điểm dân cư công nhân số 2, thôn 2, xã Ia Dom và 15 thửa đất tại Điểm dân cư công nhân số 1, Công ty TNHH Cao su Chưmomray, thôn 7 xã Ia Tơi (Nay là điểm dân cư số 37 theo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai). Tổng diện tích đấu giá là: 15.847,4 m2 với tổng giá khởi điểm là: 10.474.568.000 đồng, cụ thể bao gồm như sau: 

TT

Lô (thửa) đất số

Tên đường

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

09 Thửa đất tại các lô MDC08, MDC09, MDC10, MDT24, MDT25

I

Lô đất MDC 08

1

Thửa số 1

(thửa góc)

ĐĐT 01

1.234,5

1.481.400.000

44.500.000

296.000.000

500.000

2

Thửasố 2

ĐĐT 01

1.225,2

1.225.200.000

36.800.000

245.000.000

500.000

II

Lô đất MDC 09

3

Thửa số 3

ĐĐT 01

2.059,3

2.059.300.000

61.800.000

411.000.000

500.000

III

Lô đất MDC 10

4

Thửa số 3

ĐĐT 38

441,1

308.770.000

9.300.000

61.000.000

200.000

5

Thửa số 4

ĐĐT 38

727,0

508.900.000

15.300.000

101.000.000

500.000

IV

Lô đất MDT 24

6

Thửa số 6

ĐĐT 33

450,0

315.000.000

9.500.000

63.000.000

200.000

7

Thửa số 7

ĐĐT 33

450,0

315.000.000

9.500.000

63.000.000

200.000

V

Lô đất MDT 25

8

Thửa số 4

ĐĐT 02

613,7

317.897.000

9.600.000

63.000.000

200.000

9

Thửa số 8

ĐĐT 38

1.059,6

493.986.000

14.900.000

98.000.000

200.000

09 Thửa đất tại Điểm dân cư công nhân số 2, thôn 2, xã Ia Dom

I

Lô đất D1

1

Thửa số 1

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

2

Thửasố 2

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

3

Thửa số 3

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

4

Thửa số 4

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

5

Thửa số 5

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

6

Thửa số 6

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

7

Thửa số 7

QL 14C

290

130.500.000

4.000.000

26.100.000

100.000

II

Lô đất D2

8

Thửa số 1

QL 14C

300

135.000.000

4.100.000

27.000.000

100.000

9

Thửa số 2

QL 14C

300

135.000.000

4.100.000

27.000.000

100.000

15 Thửa đất tại Điểm dân cư công nhân số 1, Công ty TNHH Cao su Chưmomray, thôn 7, xã Ia Tơi(Nay là điểm dân cư số 37 theo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai).

I

Lô đất ONT1

1

Thửa số 1 (Thửa góc)

QL 14C

331

163.845.000

5.000.000

32.700.000

100.000

2

Thửa số 2

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

3

Thửa số 3

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

4

Thửa số 4

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

5

Thửa số 5

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

6

Thửa số 6

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

7

Thửa số 7

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

8

Thửa số 8

QL 14C

220

99.000.000

3.000.000

19.800.000

100.000

II

Lô đất ONT2

9

Thửa số 1 (Thửa góc)

QL 14C

446

220.770.000

6.700.000

44.100.000

200.000

10

Thửa số 2

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

11

Thửa số 3

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

12

Thửa số 4

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

13

Thửa số 5

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

14

Thửa số 6

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

15

Thửa số 7

QL 14C

440

198.000.000

6.000.000

39.600.000

100.000

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mỗi lô (thửa) đất tổ chức một cuộc đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Ghi chú: Các Lô đất MDC08, MDC09, MDC10, MDT24, MDT25 khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích các thửa đất không được phép chia tách trong quá trình sử dụng và chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2019.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Ia H'Drai.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 26/8/2019 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 26/8/2019 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 26/8/2019.

7. Địa điểm xem tài sản: 33 thửa đất trên địa bàn xã Ia Tơi và xã Ia Dom huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và những trường hợp không đủ điều kiện định cư ở khu vực biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và không quá 5 vòng bỏ phiếu. Nếu tại vòng đấu giá thứ 5 có từ hai người trở lên trả giá (hợp lệ) cao nhất và bằng nhau, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ngày 22, 23 và đến 11 giờ ngày 26/8/2019.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3911.069./.