Ngày 29/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 29/3/2019  như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm và hạ tầng kỹ thuật, thông số quy hoạch thửa đất đấu giá:

a. Xã Lộc Bổn: 03 lô đất tại khu quy hoạch Phố chợ Lộc Bổn, thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

- Hạ tầng kỹ thuật: Tương đối đầy đủ.

- Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng thể không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật khu vực Phố chợ và chợ xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, với một số nội dung như sau:

+ Định hướng kiến trúc: Khu nhà ở kiểu phố, với chiều cao từ 2-5 tầng: Tầng 1 cao 3,9m, tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với cốt vĩa hè +0,60m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng: tầng một 0,8m, tầng hai 1,0m, tầng ba 1,2m.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng cộng gộp, khu Chợ <=30%.

b. Xã Lộc Sơn: 01 lô đất tại khu dân cư Đội 3, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

- Thông số quy hoạch: theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch phân lô các khu dân cư xen ghép: Đội 1, thôn An Sơn (đợt 2); Đội 2, thôn An Sơn; Đội 3, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Xã Vinh Mỹ: 18 lô đất tại khu dân cư xóm Mỹ Thành, thôn 4, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.

- Hạ tầng kỹ thuật: Thôn 4: Hiện trạng tuyến đường số 01 là đường bê tông, các tuyến số 2, tuyến 3 và tuyến 4 là đường đất, mặt bằng lô đất cao bằng mặt đường, đường giao thông thuận lợi, điều kiện cấp điện và cấp nước thuận lợi.

- Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô xen ghép tại các khu dân cư thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô điểm dân cư nông thôn xóm Mỹ Hương Đông thôn 2 và xóm Mỹ Thành thôn 4, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt.

4. Cơ quan có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

a. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tại các khu quy hoạch, khu dân cư thuộc các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Số Tờ

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I.XÃ LỘC BỔN:khu quy hoạch Phố chợ Lộc Bổn, thôn Bình An:

A

Khu OPC9:

1

LôOPC9/5

140,0

2.500.000

350.000.000

49.000.000

14.000.000

B

Khu OPC7:

2

Lô OPC7/7

140,0

926

4

2.200.000

308.000.000

43.000.000

12.000.000

3

Lô OPC7/13

186,8

932

4

3.000.000

560.400.000

78.000.000

22.000.000

Tổng cộng: 03 lô đất.

1.218.400.000

 

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Số thửa

Tờ bản đồ

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Hiện trạng

II. XÃ LỘC SƠN: Khu dân cư Đội 3,thôn La Sơn:

1

Lô đất số C11

226,0

258

27

900.000

203.400.000

28.000.000

8.000.000

Hiện trạng đường đất rộng 3,0 mét

Tổng cộng:01 lô đất.

203.400.000

STT

Ký hiệu lô đất

đấu giá

Diện tích (m2/lô)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Ghi chú

III. Xã Vinh Mỹ: Khu dân cư xóm Mỹ Thành, thôn 4:

1

Lô số B1

225,6

300.000

67.680.000

9.000.000

3.000.000

2

Lô số B2

262,0

300.000

78.600.000

11.000.000

3.000.000

3

Lô số B3

273,9

300.000

82.170.000

12.000.000

3.000.000

4

Lô số B4

257,0

200.000

51.400.000

7.000.000

2.000.000

5

Lô số B5

257,0

200.000

51.400.000

7.000.000

2.000.000

6

Lô số B6

257,0

200.000

51.400.000

7.000.000

2.000.000

7

Lô số B12

206,5

200.000

41.300.000

6.000.000

2.000.000

8

Lô số B13

204,0

200.000

40.800.000

6.000.000

2.000.000

9

Lô số B14

201,5

200.000

40.300.000

6.000.000

2.000.000

10

Lô số B15

198,5

200.000

39.700.000

6.000.000

2.000.000

11

Lô số B16

215,6

200.000

43.120.000

6.000.000

2.000.000

12

Lô số B17

257,3

250.000

64.325.000

9.000.000

3.000.000

13

Lô số B18

227,3

300.000

68.190.000

10.000.000

3.000.000

14

Lô số B19

203,0

200.000

40.600.000

6.000.000

2.000.000

15

Lô số B20

206,3

200.000

41.260.000

6.000.000

2.000.000

16

Lô số B21

209,6

200.000

41.920.000

6.000.000

2.000.000

17

Lô số B22

212,9

200.000

42.580.000

6.000.000

2.000.000

18

Lô số B23

224,4

200.000

44.880.000

6.000.000

2.000.000

Tổng cộng: 18 lô đất.

931.625.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại vị trí các lô đất thuộc khu quy hoạch Phố chợ Lộc Bổn, thôn Bình An, xã Lộc Bổn; khu dân cư Đội 3, thôn La Sơn, xã Lộc Sơn;khu dân cư xóm Mỹ Thành, thôn 4, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 26/3/2019 đến 17 giờ 00 ngày 28/3/2019; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 470000 1450 6666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại quy chế cuộc đấu giá (Tiền đặt trước được xác định theo giấy xác nhận của Ngân hàng và được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 28/3/2019, được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 26/3/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể riêng biệt theo từng xã vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước phù hợp với số lô đã đăng ký. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND cácxã Lộc Bổn, Lộc Sơn và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.