Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

I. Thông tin khu đất; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1.1. Thông tin khu đất: 

STT

Tênkhu đất

Diện tích đất xây dựng công trình (m2)

Diện tích đất cây xanh (m2)

Diện tích đất san đường GT nội bộ
(m2)

Tổng diện tích từng khu đất
(m2/khu đất)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1

Khu ở cao tầng1 (OCT -1)

4.131,00

534,09

1.129,91

5.795,00

- Diện tích đất

xây dựng: Nhà nước giao đất

có thu tiền sử dụng đất.

- Diện tích đất cây xanh,

đất san đường giao thông nội bộ:

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Người trúng đấu giá thực hiện theo quy hoạch được duyệt, bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý).

2

Khu ở cao tầng 2 (OCT-2)

5.514,00

1.310,72

1.326,28

8.151,00

Tổng cộng:

02 khu đất

9.645,00

1.844,81

2.456,19

13.946,00

 

- Tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất để thực hiện dự án.

1.2. Tổng giá khởi điểm; Khái toán tổng mức đầu tư:

- Tổng giá khởi điểm: 300.782.072.267 đồng (Ba trăm tỷ, bẩy trăm tám mươi hai triệu, không trăm bẩy mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi bẩy đồng).

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án (chưa bao gồm tiền sử dụng đất): 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn, hai trăm tỷ đồng chẵn).

1.3. Tiền đặt trước: 30.078.207.227 đồng (Ba mươi tỷ không trăm bẩy mươi tám triệu, hai trăm linh bẩy nghìn, hai trăm hai mươi bẩy đồng)

1.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Ba triệu đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

1.5. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Số 8A, đường 25/4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

II. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 

* Thời gian, địa điểm xem tài sản (giờ hành chính): Từ ngày 08/11/2019 đến ngày 26/11/2019 tại địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá, thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 8h00' ngày 08/11/2019 đến 11h00 ngày 26/11/2019.

- Địa điểm : Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00' đến 16h00 các ngày 26/11/2019; 27/11/2019; 28/11/2019 vào số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước như sau: (Tên tổ chức tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ví dụ: Công ty .... nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án khu nhà ở thương mại khu phố 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Từ 13h30’ ngày 29/11/2019 tại hội trường Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.