Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29/11/2019  cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 34 lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích: từ 164,1 m2 đến 307,2 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

TT

Ký hiệu lô đất

Ký hiệu thửa đất

Vị trí/Khu vực

Diện tích

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm/lô (đồng)

Tiền dặt trước (đồng)

Bước giá

I

KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN PHỔ LẠI

Vị trí 01 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

1

Lô 1

975

Khu vực 1, vị trí 2, 1 mặt đường đất 4,0m

292,2

230.000

67.206.000

9.000.000

3.000.000

2

Lô 2

976

220,4

230.000

50.692.000

7.000.000

2.000.000

3

Lô 3

977

197,6

230.000

45.448.000

6.000.000

2.000.000

4

Lô 4

978

188,4

230.000

43.332.000

6.000.000

2.000.000

5

Lô 5

979

Khu vực 1, vị trí 2, 2 mặt đường đất 4,0m và đường bê tông 2,0m

212,3

250.000

53.075.000

7.000.000

2.000.000

Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

6

Lô 1

289

Vị trí 1, tuyến đường Tỉnh lộ 11A đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa, hiện trạng đường nhựa 4,5m

164,1

1.300.000

213.330.000

28.000.000

9.000.000

II

KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ THÔN SƠN TÙNG

Vị trí 01 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

7

Lô 1

1031

Vị trí 2, Tuyến đường Uất Mậu - Bao La (đường quy hoạch 18,0m), 1 mặt đường đất 6m

175,4

700.000

122.780.000

16.000.000

5.000.000

8

Lô 2

1032

176,8

700.000

123.760.000

16.000.000

5.000.000

9

Lô 3

1033

175,5

700.000

122.850.000

16.000.000

5.000.000

10

Lô 4

1034

302,6

700.000

211.820.000

28.000.000

8.000.000

Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

11

Lô 2

724

Khu vực 2, vị trí 2, 1 mặt đường đất 3,5m

250,0

150.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

III

KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN NAM DƯƠNG

Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)

12

Lô 1

451

Khu vực 3, 2 mặt đường đất 5,0m và đường đất 4,0m

261,8

150.000

39.270.000

5.000.000

2.000.000

13

Lô 2

452

307,2

150.000

46.080.000

6.000.000

2.000.000

IV

KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN CỔ THÁP (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)

14

Lô 1

692

Khu vực 2, vị trí 1, 2 mặt đường bê tông 2,5m và đường bê tông 2,0m

177,6

450.000

79.920.000

10.000.000

3.000.000

15

Lô 2

693

Khu vực 2, vị trí 1, 1 mặt đường bê tông 2,5m

176,1

400.000

70.440.000

9.000.000

3.000.000

16

Lô 3

694

Khuvực 2, vị trí 1, 2 mặt đường bê tông 2,5m và đường đất quy hoạch 4,0m

179,9

450.000

80.955.000

11.000.000

3.000.000

V

KHU ĐẤT XEN GHÉP THÔN ĐỒNG BÀO (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)

17

Lô 1

229

Khu vực 2, vị trí 1, 1 mặt đường bê tông 2,5m

244,8

240.000

58.752.000

8.000.000

2.000.000

18

Lô 2

230

204,7

240.000

49.128.000

6.000.000

2.000.000

19

Lô 3

231

199,6

240.000

47.904.000

6.000.000

2.000.000

20

Lô 4

232

194,4

240.000

46.656.000

6.000.000

2.000.000

Bản vẽ phân lô (tờ bản đồ số 27)

21

Lô 18

174,0

Vị trí 3, đường tỉnh lộ 11A, đoạn từ đường tránh lũ xã Quảng Phú đến Cổng chào thôn Đức Trọng

174,0

400.000

69.600.000

10.400.000

2.100.000

22

Lô 23

196,0

196,0

400.000

78.400.000

11.800.000

2.400.000

23

Lô 26

210,0

210,0

400.000

84.000.000

12.600.000

2.500.000

24

Lô 30

228,0

228,0

400.000

91.200.000

13.700.000

2.700.000

25

Lô 31

232,0

232,0

400.000

92.800.000

13.900.000

2.800.000

VI

KHU ĐẤT XEN GHÉP THÔN ĐỨC TRỌNG (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)

26

Lô 1

815

Khu vực 1, vị trí 2, 1 mặt đường đất 4,0m

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

27

Lô 2

816

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

28

Lô 3

817

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

29

Lô 4

818

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

30

Lô 5

819

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

31

Lô 6

820

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

32

Lô 7

821

187,5

200.000

37.500.000

5.000.000

2.000.000

33

Lô 8

822

176,0

200.000

35.200.000

5.000.000

2.000.000

34

Lô 9

823

176,0

200.000

35.200.000

5.000.000

2.000.000

TỔNG

2.359.798.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá 2016.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019 tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Vinh.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019.

- Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/11/2019.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 26/11/2019 đến 17h00 ngày 28/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 29/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn