Ngày 29/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền vào ngày 29/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

3.1. Tên tài sản

- Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 29 thửa đất tại đường B12(Vương Thừa Vũ) đoạn từ đường DN4 đến T8, khu tái định cư Soi Lần phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (Đính kèm 01 sơ đồ đất; 01 phụ biểu chi tiết về diện tích và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của từng thửa đất đấu giá).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.2. Giá khởi điểm:

Căn cứ Quyết định số: 2305/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt giá đất cụ thể đối với các thửa đất trên địa bàn TP Lào Cai. Cụ thể:

- Đối với các thửa đất bám 01 mặt đường có giá là: 8.500.000 đồng/m2

- Đối với các thửa đất bám 02 mặt đường có giá là: 10.200.000 đồng/m2

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017. Là 500.000 đồng/1 hồ sơ.

3.4. Tiền đặt trước: Mức thu là 20%/giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (không được tính lãi). Cụ thể đính kèm danh sách từng thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 24/10/2018 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

- Địa điểm xem tài sản: Tại thực địa các thửa đất khu tái định cư Soi Lần phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

- Địa điểm khách hành nộp hồ sơ đấu giá: Nộp qua đường bưu điện.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10 đến hết ngày 26/10/2018 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài khoản số: 701570406000320 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công Thương chi nhánh Lào Cai - Số nhà 121, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và công bố giá:

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng Trung tâm nhận hồ sơ với Bưu điện đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2018 (tính theo giấy giao nhận với Bưu điện).

- Thời gian công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29/10/2018 tại phòng đấu giá tầng II Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.