Ngày 28/12/2018, đấu giá Lô vật tư, thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém phẩm chất tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Công ty Điện Lực Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Số 15 - Nguyễn Thiệu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Công ty Điện Lực Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 243 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Lô vật tư, thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém phẩm chất (có bao gồm chất thải nguy hại).

Nơi có tài sản: Các kho của Công ty tại thành phố Quảng Ngãi; huyện Đức Phổ, Lý Sơn.

Giá khởi điểm: 2.143.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 428.000.000 đồng.

Đăng ký, bỏ phiếu trả giá: Đến ngày 25/12 tại Trung tâm.

Đấu giá: Ngày 28/12/2018 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại còn hiệu lực (gồm các mã: 08.02.04; 11.04.02; 15.01.01; 15.01.02; 16.01.13; 17.03.04; 17.06.01; 18.01.04; 18.02.01; 19.06.01), có nhu cầu liên hệ Trung tâm - Điện thoại: 3837266.